Легионелоза

Легионелоза

юни 3, 2019 0 By admin

Легионелоза е остро инфекциозно заболяване, засягащо дихателната система и характеризиращо се с развитие на пневномия и КГДП. Причинява се от патогенни бактерии, предаващи се чрез водни аерозоли. Разпространява се под форма на епидемии, вътреболнични взривове и спорадично.

Патогенезата на легионелоза е изучавана върху модел морски свинчета. Входната врата на инфекцията са горните дихателни пътища, а специфичната локализация – белите дробове. Доказано е, че инкубационният период при пневмоничната форма на болестта е от 2 до 11 дена, средно 7 дена. Рискови фактори, способстващи за развитието на инфекцията, са дългогодишно пушене, хронични заболявания на дихателните органи, тежки соматични заболявания – левкоза, неоплазия, диабет, хронични заболявания.

Инфекцията създава хуморален и клетъчен имунитет. Постинфекциозният и постваксиналният хуморален имунитет водят до значително снижение на леталитета при експериментални животни. Високата честота на заболяването сред хора с имуносупресивна терапия показва важната роля на клетъчния имунитет.

Изяснената в значителна степен екология на легионелите хвърли светлина върху епидемиологията на легионелозата. Възможностите на причинителя да преживява и да се размножава в естествени природни условия на различни пресноводни водоеми, както и в антропогенни условия, с всичките в тях сложни биоценотични взаимоотношения и широк диапазон на физинчни и химични фактори, разкриват, че водата е основен резервоар не легионелите.

Боледуват най-често възрастните в активна възраст, работещите в строителството и водоснабдителните съоръжения. Данните досега показват, че заболяването е от 2 до 4 пъти по-често при мъжете. Описани са случаи на заболяване и сред кърмачета.

Сезонните колебания на легионелните пневмонии по данни на някои страни имат максимум през първите месеци на годината, а по данни на други страни – в края на лятото и през есента.

Противоепидемичните мерки, насочени спрямо болния и контактните, не са ефективни за ограничаване разпространението на легионелозите. Болните от легионелоза, треска Понтиак и други форми, под които се проявява инфекциозният процес, се изолират в болница или в дома за лечение. В болниците и хотелите профилактично се изследват остатъчните води във водопроводните съоръжения за питейна и битова в